1.Айналмалы қозғалыста бұрыштық жылдамдықты анықтауға болатын теңдеу:1

Физика

1.Айналмалы қозғалыста бұрыштық жылдамдықты анықтауға болатын теңдеу:1

а) =

б) =

в)υ=

с) =

д) =-G

е) =

2.Лездік жылдамдық модулі:2

а)v=

б)v=

в)v=gt

с)v=

д)v=

3.Уақыттың dtмезетінде F күші өндіретін қуат: 3

а)N=

в)N=

с) N=F

д)N=IU

е)N=mgt

E)N=Ft

F) N=F

4.Ілгерілемелі қозғалыс үшін динамиканың негізгі заңы:2

а) =m

в) m

с) =m

д) =I

е) =

з) =I

5.Айналмалы қозғалыс үшін динамиканың негізгі заңы: 3

а) =I

в) =

с) =I

с) =

д) m

е) =m

з) =m

6.Бірқалыпты өзгермелі қозғалыс кезіндегі нүкте жолының ұзындығы:

а)S=

в)S=

с)S= t+

д)S=r

е)S=at

з)S=

к)S=

7.)Қозғалмайтын остің маңында дене айналатын болса,онда үдеудің нормаль құраушысы:2

А)

B) R

С)

D)

E)

F)

G) 8.Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі:2

А)

B

С)

D)

E)

9.m=constкезіндегі идеал газдағы (1-4) процестердегі сәйкестікті анықтаңдар:2

А) 1-Q=0,A=-

B)3-

С)2-

D) 4-

E) 4-

F)3-

10.Массасы 14кг азоттың зат мөлшері( ):1

А) 5

B)300 моль

С) 50 моль

D)5

E)150 моль

F)5кмоль

11.Пуассон теңдеуі:2

А)pVg=const

B) Tgp1-g=const

С))pV=const

D) =const

E)V=const

F) =

G) =const

12.Ортаның диэлектрик өтімділігі:2

А) Диэлектриктің электрлік өрісте поляризациялану қабілеті

B)Өріс диэлектрик арқылы неше есе азаятындығын көрсететін шама

С)Өлшем бірлігі Н/Кл

D)Өлшем бірлігі Джс

E) Диэлетриктің электірлік өрісте ионизациалану қабілеті

13.Оқшауланған зарятталған өткізгіш энергиясы:3

А) W=

B) W=

С) W=

D) W=

E) W=

F) W=

14.Диэлектриктерді үш түрге бөледі:3

А)Ионды

B) Полярлы емес молекулалы

С) Полярлы молекулалы

D) Асиметриялық

E) Дипольдік

15.Джоуль-Ленц заңы:3

А)dQ=IUdt

B) dQ= dt

С) dQ= dt

D)dQ= dt dQ=

E) dQ= dt

16.Индукциясы 0,25Тл біртекті магнит өрісіне,индукция сызықтарына бұрышпен және 4 м/с жылдамдықпен ұшып кірген шамасы 5пКл нүктелік электр зарядына әсер ететін Лоренц күші:1

А)2,5мкН

B)6 Н

С)6 Н

D)6Н

E)6 Н

17.Индуктивтілігі L соленойдтан I тоқ кұші өтеді.Соленойддың орам сандарын 3есе арытсақ: 2

А) =

B) =

С) =

D) =

E) =

18.Тұйық өткізгіш контурмен шектелген бет арқылы өтетін магнит ағыны уақытқа тура пропорционал түрде артады.Осы контурда пайда болатын индукциялық ток күші:1

А) Экспоненциалды заң бойынша кемидіB)уақыт өтуі бойынша өзгермейді

С)тұрақты болып қалады

D) тұрақты және 0 тең

E)I=constформуласымен өрнектеледі

F)I=const=0 формуласымен өрнектеледі

G) кедергіге кері пропорционал

19.Біртекті изотопты ортада( )таратылатын жазық электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығын анықтау керек:1

А) 21

B)2,1

С)2,1

D) 3

E)1

F)34,6

G)2,1

20.Тербелмелі контур икемделген Вакумдағы электромагниттік толқын ұзындығы 12 м.Егер контурдағы максималь ток 1А болатын болса,онда тербелмелі контурдың конденсатор жапсарларындағы максималь заряд шамасы:3

А)6370пКл

B),00637 мкКл

С)6,37 нКл

D)1 Кл

E)1000 мкКл

F) 0,002 кКл0

G) 2 Кл

21.Тербелмелі контурдың конденсатор жапсырмаларындағы максималь заряд шамасы 50нКл,ал контурдағы максималь ток 1,5А болатын болса онда тербелмелі контур икемделген вакумдағы электромагнитік толқын ұзындығы:1

А)62,8м

B)6,28дм

С)0,176см

D)1,76дм

E)0,004см

F)0,4м

G)17,6м

22.Вин заңы бойынша функциясының максимуна сәикес келетін толқын ұзындығының Т температурадан тәуелділігі:2

А)T=

B)

С)

D) =

E)

23.Малюс заңына сәйкес поляризатордан екінші рет откен жарық интенцивтілігі табиғи жарық интенцивтілігіне келесі түрде тәуелді:

А) =

Ә)2I= Iест cos2a

B) =

С) =

D)I=

E)I=

F) =

24. :

А)

B)

С)

D)

E)

25.Комптон эфектісін сипаттайтын өрнек:

А) =2

B) =

С) =2

D) =

E)h =A+

F)P= (1+p)

Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав


7701766403105136.html
7701835871808110.html
    PR.RU™